Regulamin

Regulamin Użytkownika serwisu darmocha24.pl

I. Wstęp i definicje

§ 1

1) Serwis darmocha24.pl jest serwisem umożliwiającym Użytkownikowi obdarowanie innego Użytkownika lub osoby nie będącej Użytkownikiem serwisu prezentu zakupionego za pośrednictwem sieci Internet na portalu Darmocha24.pl, bądź zakupienie go dla siebie.

2) Dostawcami produktów i usług umożliwiających spełnienie warunku z § 1 są Usługodawcy.

3) Serwis darmocha24.pl działa na następującej zasadzie:

a) Użytkownik wybiera interesujący go produkt usługę

b) Użytkownik wybiera ilość produktów z listy dostępnych w serwisie, określa swoje imię i nazwisko, email, telefon płatnika oraz ma możliwość kliknięcia przycisku PODARUJ NA PREZENT. Następnie podaje nr tel. osoby dla której chce podarować prezent i określenie od KOGO on jest.

c) Użytkownik za pośrednictwem płatności on line dokonuje płatności za złożone zamówienie

d) Informacja o wykupionym zamówieniu przesyłana jest do obdarowanej osoby za pomocą wiadomości SMS

e) Obdarowana osoba, po sprawdzeniu szczegółów dotyczących zamówienia, może zrealizować zamówienie u USŁUGODAWCY. Usługodawca określa w formularzach czy usługa oferowana usługa wymaga wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Usługodawca określa wymóg rezerwacji w karcie produktu

f) Realizacja zamówienia u Usługodawcy powinna być zrealizowane według wskazówek dostępnych na stronie darmocha24.pl oraz przesłanych w wiadomości e-mail

§ 2

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mówi się o: Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy dokument określający zasady korzystania z serwisu darmocha24.pl, w szczególności prawa i obowiązki darmocha24.pl oraz jego Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności LAGO sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług, LAGO sp. z o.o. - należy przez to rozumieć LAGO sp. z o.o., ul. Podgórna 43 c, 65-001 Zielona Góra, TYLDA sp. z o.o. - należy przez to rozumieć  TYLDA sp. z o.o. ul. Wazów 6a 65-001 Zielona Góra NIP 973-06-99-922, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304202. darmocha24.pl - należy przez to rozumieć internetowy serwis dostępny pod adresem www.darmocha24.pl, którego właścicielem jest LAGO sp. z o.o., Użytkowniku - należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną, która akceptując Regulamin podczas rejestracji w serwisie darmocha24.pl, uzyskuje pełny dostęp do usług oferowanych przez firmę LAGO sp. z o.o. w ramach serwisu darmocha24.pl, Profilu - należy przez to rozumieć opublikowany w serwisie darmocha24.pl zbiór danych udostępnionych przez Użytkownika, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, Koncie - należy przez to rozumieć zapisy w bazie danych serwisu darmocha24.pl, potwierdzające fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynikają: możliwość dostępu do usług po podaniu nazwy użytkownika oraz hasła, możliwość edycji danych opublikowanych w Profilu oraz ustawień Konta. Administratorze - należy przez to rozumieć firmę LAGO sp. z o.o. Podmiot rozliczający transakcje - należy przez to rozumieć TYLDA sp. z o.o. -  Barze - należy przez to rozumieć podmiot zarejestrowany w serwisie darmocha24.pl, będący dostawcą przedmiotów i usług dostępnych w serwisie.

II. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

§ 3

1) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez darmocha24.pl. Rozpoczęciem korzystania z usług jest prawidłowa rejestracja w serwisie. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.

2) Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn w każdym czasie.

3) Administrator rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika.

4) Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez wysłanie w formie listu elektronicznego zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorowi. Serwis dokonuje usunięciaKonta Użytkownika w terminie do 14 dni.

§ 4

Rejestracja polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie serwisu darmocha24.pl.

§ 5

Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego przesłania Administratorowi żądania usunięcia swojego Konta, co będzie równoznaczne z odstąpieniem od Umowy na korzystnie z usług serwisu darmocha24.pl.

§ 6

1) Użytkownik zobowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych. W szczególności wymagane jest podanie następujących danych: loginu, adresu e-mail, hasła do Konta. Uzupełnienie pozostałych danych jest opcjonalne. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jakrównież prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2) Z usług serwisu darmocha24.pl mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy pełnoletni.

3) Użytkownik może obdarować inną osobę określonymi usługami lub przedmiotami stosownie do jej wieku. W przypadku obdarowania osoby niepełnoletniej usługami lub przedmiotami dostępnymi wyłącznie dla osób pełnoletnich serwis darmocha24.pl lub Bar nie będą zwracały uiszczonej za nie należności oraz innych ewentualnych kosztów poniesionych przez Użytkownika oraz obdarowanego w związku ze złożonym zamówieniem.

§ 7

W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych, Administrator ma prawo:

1) wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;

2) zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane;

3) zablokować Konto Użytkownika do wyjaśnienia sprawy;

4) skasować Konto Użytkownika.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w serwisie darmocha24.pl. Administrator darmocha24.pl zobowiązuje się do przetwarzania danych użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 9

Rejestracja w serwisie darmocha24.pl jest możliwa jedynie po akceptacja Regulaminu, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

1) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

2) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług serwisu darmocha24.pl,

3) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,

4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym,

5) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu serwisu darmocha24.pl,

6) umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny i dobrowolny.

§ 10

Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla darmocha24.pl.

§ 11

Użytkownik udziela Administratorowi prawa do wyświetlania mu materiałów o charakterze ofert handlowych, a także przesyłania za jego zgodą takich materiałów na jego skrzynkę pocztową.

§ 12

1.Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto.

2.Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom. Za korzystanie z Konta przez osobę nie będącą Użytkownikiem z winy samego Użytkownika serwis darmocha24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

3.Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

§ 13

Administrator zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu darmocha24.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu darmocha24.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem darmocha24.pl. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Administratora.

III. Dane osobowe oraz polityka prywatności

§ 14

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest firma LAGO sp. z o.o., ul. Piastowska 10, 65-001 Zielona Góra, NIP 973-06-99-922, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze  IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304202.
Portal nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia, treści zamieszcone przez klientów w serwisie. Klienci samodzielnie umieszczają oferty. 

§ 15

Firma LAGO sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika firma LAGO sp. z o.o. może przetwarzać jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane mogą być także za jego zgodą przetwarzane przez LAGO sp. z o.o. w celach statystycznych i marketingowych.

Rozliczenia z usługodawcami

Podmiotem rozliczającym transakcje Usługodawcy z portalem jest TYLDA sp. z o.o., Tylda sp. z o.o. wystawia faktury prowizyjne i jest odpowiedzialna za prawidłowość dokonanych transakcji na rzecz usługodawców. Dokonując zakupu przez portal osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak również otrzymywaniem wiadmości SMS od portalu Darmocha24.pl

§ 16

Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Administrator może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkownika sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie na podstawie przepisów prawa postępowań.

IV. Korzystanie z usług świadczonych przez serwis darmocha24.pl

§ 17

Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie darmocha24.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi iezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu darmocha24.pl mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.

§ 18

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do powstrzymywania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i osób trzecich, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa  niniejszego Regulaminu, podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i osób trzecich.

V. Odpowiedzialność

§19

Serwis darmocha24.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu darmocha24.pl.

§ 20

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w darmocha24.pl w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 21

Administrator wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z darmocha24.pl i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane przez Bar za pośrednictwem darmocha24.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§ 22

Administrator nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oraz za należytą jakość oferowanych za pośrednictwem darmocha24.pl produktów i usług. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem darmocha24.pl zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

VI. Reklamacje

§ 23

Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu darmocha24.pl mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.

§ 24

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Administratora w terminie nie przekraczającym 7 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega  sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu oraz zasad funkcjonowania serwisu darmocha24.pl.

§ 25

Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu  darmocha24.pl.

§ 26

Reklamacje składane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby i podmioty trzecie za pośrednictwem serwisu darmocha24.pl nie będą rozpatrywane. Administrator wyraża jedynie wolę, mając na uwadze dobro Użytkownika, przekazywania tych reklamacji właściwemu podmiotowi, który jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.

VII. Postanowienia końcowe

§ 27

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.

§ 28

Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkowników drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia o istotnej zmianie regulaminu z przyczyn niezależnych od Administratora.

§ 29

W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu Użytkownik zostanie o tym poinformowany stosowną wiadomością e-mail wysłaną przez serwis darmocha24.pl. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu.

§ 30

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Barem, a LAGO sp. z o.o., której przedmiotem są usługi świadczone przez LAGO sp. z o.o.. w ramach serwisu darmocha24.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez LAGO sp. z o.o. w ramach serwisu darmocha24.pl będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby LAGO sp. z o.o.

§ 31

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej.